Integritetspolicy

1. HUR KAN DU KONTAKTA MIG?

Marcus Wictorin
Sportvägen 23
187 35 TÄBY

E-post: popartbymarcus@gmail.com

Genom att använda www.popkonst.eu accepterar du att jag behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Jag värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Och behandlar bara uppgifter som är absolut nödvändiga.

2. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter inkluderar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive men inte begränsat till, för- och efternamn, ålder, kön, privatadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller andra kontaktupplysningar, oavsett de kan kopplas till ett privat boende eller en arbetsplats.

Vilka personuppgifter samlar jag in och behandlar? Som huvudregel kan du använda min webbplats utan att ge mig information om vem du är eller meddela mig personuppgifter. Däremot behöver jag emellertid vissa personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig samt leverera nyheter och andra tjänster till dig. Jag samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för dessa syften.

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

När du handlar av mig behöver jag följande uppgifter för att kunna leverera varan till dig: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Jag behandlar inte personlig och identifierbara uppgifter om dig från tredje part och sparar heller inte information om betalningsmedel, såsom exempelvis kortnummer på betalningskort, bankkontonummer och liknande.

4. MOTTAGARE OCH KATEGORIER AV MOTTAGARE

Det är endast i syfte att kunna skicka den tavla du köpt som personuppgifter om dig används. Det är bara jag som har tillgång till dessa uppgifter. Det handlar uteslutande om mitt ansvar för att möjliggöra en leverans av din beställning. 

5. RADERING AV UPPGIFTER

Jag sparar personuppgifter som registreras på www.popkonst.eu i fem år, detta av bokförings- och skattemässiga skäl. Därefter raderas uppgifterna.

Data som ska användas för att skicka en order och som inte längre behövs efter leverans raderas efter 14 dagar.

6. RÄTT ATT DRA TILLBAKA SAMTYCKE

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter som har registrerat om dig. Du har också alltid rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Om du vill begära ut information/dra tillbaka ditt samtycke, ska du kontakta mig på popartbymarcus@gmail.com 

Om du väljer att ta tillbaka samtycket påverkar det inte lagligheten i behandlingen av dina personuppgifter mot bakgrund av tidigare meddelat samtycke fram till den tidpunkt som du tar tillbaka samtycket. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt.

Du kan alltid begära att felaktiga uppgifter ska rättas.

7. DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler har konsumenter ett antal rättigheter i förhållande till behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta mig.

7.1. RÄTT ATT SE BEHANDLADE DATA (INSYNSRÄTT)

Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

7.2. RÄTT ATT BEGÄRA RÄTTELSE

Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.

7.3. RÄTT TILL RADERING/RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (fem år).

7.4.RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig får jag framöver endast behandla uppgifterna - förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

7.5. RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

7.6. DATAPORTABILITET

Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se. 

8. KLAGOMÅL TILL DATAINSPEKTIONEN

Du har rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur jag behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

9. VEM SKICKAR VI VIDARE PERSONUPPGIFTER TILL?

Personuppgifter som har lämnats på www.popkonst.eu kan endast vidarebefordras till:
• noga utvalda och betrodda tredje parter som har uppdragits att leverera produkter eller tjänster som du har beställt
• affärspartners ansvariga för att registrera och hålla ditt konto tillgängligt.

För att kunna vidareutveckla och förbättra www.popkonst.eu förs statistik på hur du använder webbplatsen.

10. TILL VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Jag kan använda dina personuppgifter för att:

  • Genomföra det köpeavtal du ingår på min webbplats (skicka dina varor, med mera)
  • Ge dig möjligheter att ta del av vissa tjänster, till exempel tävlingar och kampanjer på nätet

11. INFORMATION OM DINA UPPGIFTER

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerat om dig. Om du önskar utöva denna rätt ska du kontakta mig på popartbymarcus@gmail.com Du kan alltid begära rättelse av inkorrekta uppgifter.